Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

littlesensitivity
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viamiimi miimi
littlesensitivity
1105 6120
Reposted fromumorusana umorusana viamiimi miimi
littlesensitivity
3680 6d83 500
Reposted fromuoun uoun viamiimi miimi
littlesensitivity
Reposted frommefir mefir viamiimi miimi
littlesensitivity
0391 d77f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamiimi miimi
littlesensitivity
1277 ca7b 500
littlesensitivity

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viayourheartbeat yourheartbeat
littlesensitivity
3181 a3c8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
littlesensitivity
Reposted fromworst-case worst-case
littlesensitivity
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viaworst-case worst-case
littlesensitivity
3077 2f4e
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viakiks kiks
littlesensitivity
8494 2d42 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiks kiks

March 19 2017

littlesensitivity
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks
littlesensitivity
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiks kiks
littlesensitivity
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaoll oll
littlesensitivity
8239 39ed 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoll oll
1392 a70d 500
Reposted fromfillioxalyn fillioxalyn viaoll oll
littlesensitivity
1825 8d05
Reposted fromdailylife dailylife viaoll oll

March 16 2017

littlesensitivity
6685 fb79 500
littlesensitivity
6374 360f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl